Tổng hợp

Công văn 4525/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4525/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4525/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 04 tháng 12 năm 2012 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——————-
Số: 4525/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 4525/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Trả lời Công văn số 971/SLĐTBXH-LĐTL ngày 21/11/2012 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai hỏi về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.1, khoản 3, điều 5 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động thì năm 2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có năng suất lao động thực hiện bình quân, lợi nhuận thực hiện thấp hơn so với kế hoạch, khi xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 30/9/2011 theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010; từ ngày 01/10/2011 đến hết 31/12/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011) để xác định quỹ tiền lương chế độ của người lao động và quỹ tiền lương chế độ của viên chức quản lý. Vì vậy, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai căn cứ vào quy định nêu trên để hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 của người lao động và quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *