Tổng hợp

Công văn 4592/VPCP-KTTH

Công văn 4592/VPCP-KTTH

Công văn 4592/VPCP-KTTH về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 4592/VPCP-KTTH

Số: 4592/VPCP-KTTH
V/v tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét kiến nghị của Bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 2099-CV/BCĐTNB ngày 28 tháng 5 năm 2013 về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý các kiến nghị nêu tại công văn trên của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Công văn số 2099-CV/BCĐTNB ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg: Hoàng Trung Hải (để b/c), Vũ Văn Ninh (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close