Tổng hợp

Công văn 4760/VPCP-KGVX

Công văn 4760/VPCP-KGVX

Công văn 4760/VPCP-KGVX về đăng cai tổ chức cuộc thi robot châu Á – Thái Bình Dương năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 4760/VPCP-KGVX

Số: 4760/VPCP-KGVX
V/v đăng cai tổ chức cuộc thi robot châu Á – Thái Bình Dương năm 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Đài Truyền hình Việt Nam;
– Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an;
– Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (văn bản số 835/THVN-VP ngày 31 tháng 5 năm 2013) về việc đăng cai tổ chức cuộc thi robot châu Á – Thái Bình Dương năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi ABU Robocon 2013 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó TTgCP;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *