Tổng hợp

Công văn 4792/BGTVT-KHĐT

Công văn 4792/BGTVT-KHĐT

Công văn 4792/BGTVT-KHĐT về yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch giao thông vận tải được phê duyệt do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 4792/BGTVT-KHĐT

Số: 4792/BGTVT-KHĐT
V/v yêu cầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch GTVT được phê duyệt

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Các Vụ, Cục, Tổng cục;
– Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
– Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
– Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Ngày 05/6/2013, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-BGTVT về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển GTVT được phê duyệt. Trong đó, Bộ giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo những nội dung được duyệt tại các quyết định phê duyệt quy hoạch và hàng năm báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ và Vụ KHĐT) về kết quả thực hiện.

Để rà soát, tổng kết lại công tác triển khai thực hiện các quy hoạch được phê duyệt trong thời gian qua, Bộ yêu cầu các đơn vị có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch được phê duyệt, gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ và Vụ KHĐT) trước ngày 05/6/2013. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:

– Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch;

– Các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc;

– Kiến nghị.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Bộ;
– T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
– Lưu VT, KHĐT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Tấn Viên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *