Tổng hợp

Công văn 4885/VPCP-KTTH

Công văn 4885/VPCP-KTTH

Công văn 4885/VPCP-KTTH năm 2013 giải quyết kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu cho các doanh nghiệp FDI do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 4885/VPCP-KTTH

Số: 4885/VPCP-KTTH
V/v giải quyết kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu cho các doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Công Thương có Báo cáo số 77/BC-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2013 gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao các Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, có ý kiến về các kiến nghị của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 77/BC-BCT nêu trên; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *