Tổng hợp

Công văn 4921/VPCP-ĐMDN

Công văn 4921/VPCP-ĐMDN

Công văn 4921/VPCP-ĐMDN về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Related Articles

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 4921/VPCP-ĐMDN

Số: 4921/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 892/ĐTKDV-KHTH ngày 14 tháng 5 năm 2013) về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1666/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 3 năm 2013, tiếp tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31 tháng 7 năm 2013. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện việc chuyển giao này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP, các PTTg;
– Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, V.III;
– Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Viết Muôn

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *