Tổng hợp

Công văn 5028/VPCP-KTTH

Công văn 5028/VPCP-KTTH

Công văn 5028/VPCP-KTTH giải quyết chế độ đối với lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Công văn 5028/VPCP-KTTH

Số: 5028/VPCP-KTTH
V/v giải quyết chế độ đối với lãnh đạo, quản lý DNNN thực hiện phá sản

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Tài chính;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 5397/BTC-TCDN ngày 04 tháng 5 năm 2013), ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (văn bản số 1204/LĐTBXH-LĐTL ngày 10 tháng 4 năm 2013) và Bộ Nội vụ (văn bản số 1933/BNV-TCBC ngày 05 tháng 6 năm 2013) về việc giải quyết chế độ đối với người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản tại các địa phương, bao gồm: thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về chế độ đối với người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản:

– Trường hợp người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước không tham gia công tác phá sản thì việc giải quyết chế độ cho các chức danh này trong thời gian từ khi Tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản đến khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

– Đối với người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước tham gia công tác phá sản khi doanh nghiệp chưa có quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản thì tiền lương được hưởng bằng hệ số lương chức vụ theo hạng công ty được xếp nhân với mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở) do Chính phủ quy định, kể cả các khoản phụ cấp lương (nếu có); các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về nguồn chi trả chế độ cho người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản lấy từ nguồn thanh lý tài sản theo đúng quy định tại Điều 37 của Luật Phá sản; nếu còn thiếu thì ngân sách địa phương bố trí kinh phí chi trả, không sử dụng nguồn thu từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để chi trả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Vụ ĐMDN;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *