Tổng hợp

Công văn 5031/BGDĐT-KHTC

Công văn 5031/BGDĐT-KHTC

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 5031/BGDĐT-KHTC yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi; yêu cầu các cơ sở giáo dục có cam kết không được lạm thu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải công văn tại đây.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Công văn 5031/BGDĐT-KHTC

Số: 5031/BGDĐT-KHTC
V/v kim tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận xã hội. Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc các văn bản: (i) Công văn số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học; (ii) Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định và cam kết chống lạm thu năm học 2017-2018; (iii) Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018.

2. Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.

3. Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban dại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

5. Thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

6. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện);
– VP, TTr, Vụ GMMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH;
– Trung tâm Truyền thông giáo dục;
– Lưu: VT,KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *