Tổng hợp

Công văn 54/BXD-KTX

Công văn 54/BXD-KTX

Công văn 54/BXD-KTX hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
—————
Số: 54/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng nhóm lương
cho công trình đê, kè sông, kè biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 54/BXD-KTX

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuân Thành Group.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lương trong các Công ty Nhà nước, thì công nhân, nhân viên trực tiếp xây dựng công trình đầu mối thủy lợi thuộc thang lương, bảng lương nhóm III, Ngành Xây dựng cơ bản. Vì vậy, việc áp dụng thang lương, bảng lương của nhóm III, Ngành Xây dựng cơ bản ban hành kèm

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Xuân Thành Group tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

(đã ký)

Phạm Văn Khánh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *