Tổng hợp

Công văn 5406/TCHQ-TXNK

Công văn 5406/TCHQ-TXNK

Công văn 5406/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 08 tháng 10 năm 2012 về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
————————
Số: 5406/TCHQ-TXNK
V/v: Xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012

Bạn đang xem: Công văn 5406/TCHQ-TXNK

Kính gửi:

Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 1336/HQĐN-TXNK ngày 24/08/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư của dự án sản xuất cân xe tải, cân sàn và các loại cân công nghiệp của Công ty TNHH Tanaka Scale Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 38 (Luật Đầu tư năm 2005) về thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư, thì:

1. Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện thẩm tra đầu tư quy định tại Điều 47 của Luật này đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi, cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư…

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000905 (do Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp) không căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; như vậy được hiểu chưa có xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nên cơ quan hải quan không có cơ sở để xử lý miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thông báo cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *