Tổng hợp

Công văn 542/GSQL-GQ3

Công văn 542/GSQL-GQ3

Công văn 542/GSQL-GQ3 năm 2013 nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Bạn đang xem: Công văn 542/GSQL-GQ3

Số: 542/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1115/HQBRVT-GSQL ngày 26/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 và khoản 1, Điều 4 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính thì Việt kiều hồi hương phải nộp Giấy đăng ký lưu hành xe và giấy đăng ký lưu hành xe phải được đăng ký trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam (Thông tư số 118/2009/TT-BTC không quy định về thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe ôtô so với thời điểm cấp Giấy đăng ký lưu hành xe ôtô).

2. Liên quan đến các nội dung kiến nghị khác của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại công văn số 1115/HQBRVT-GSQL dẫn trên, Cục Giám sát quản lý sẽ trao đổi với Cục Điều tra chống buôn lậu để báo cáo Tổng cục và có văn bản hướng dẫn sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
– Cục ĐTCBL (để p/hợp);
– Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Nga

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *