Tổng hợp

Công văn 5465/VPCP-KTN

Công văn 5465/VPCP-KTN

Công văn 5465/VPCP-KTN năm 2013 xử lý vấn đề báo chí phản ánh về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Công văn 5465/VPCP-KTN

Số: 5465/VPCP-KTN
V/v: xử lý vấn đề báo chí phản ánh về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2013 có Bản tin số 40/2013/TTĐT về thông tin, dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, có bài: “Về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng” (xin gửi bản chụp kèm theo).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm tra làm rõ vấn đề báo chí phản ánh. Nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
– Bộ NN&PTNT;
– UBND thành phố Hà Nội;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, V.I;
– Lưu VT, KTN (3).Tuyên.24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *