Tổng hợp

Công văn 5489/VPCP-KTN

Công văn 5489/VPCP-KTN

Công văn 5489/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Công văn 5489/VPCP-KTN

Số: 5489/VPCP-KTN
V/v chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Giao thông vận tải (công văn số 2262/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2496/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013) và Tài chính (công văn số 4564/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2013) về chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

– Trước hết Bộ Giao thông vận tải điều hòa, cân đối trong nguồn vốn đã được giao để thực hiện Dự án nêu trên.

– Trong trường hợp không điều hòa, cân đối được trong hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 đã được giao của Bộ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành các dự án dở dang, trong đó có Dự án nêu trên (phần vốn trái phiếu Chính phủ phải bố trí) để trình cấp thẩm quyền theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH,
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *