Tổng hợp

Công văn 5579/VPCP-KTN

Công văn 5579/VPCP-KTN

Công văn 5579/VPCP-KTN năm 2013 phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Bạn đang xem: Công văn 5579/VPCP-KTN

Số: 5579/VPCP-KTN
V/v phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KCHT giao thông các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5054/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4439/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 6 năm 2013) về việc phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải xem xét việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó TTg Hoàng Trung Hải;
– Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *