Tổng hợp

Công văn 5954/BNV-TCBC

Mục lục

Công văn 5954/BNV-TCBC

Ngày 05/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 5954/BNV-TCBC gửi UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết 18, TƯ 6 “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 18, kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban). Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Nội dung Công văn 5954/BNV-TCBC

BỘ NỘI VỤ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5954/BNV-TCBC
V/v: Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn đang xem: Công văn 5954/BNV-TCBC

Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội Nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) thực hiện như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp huyện), trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa một số tổ chức hành chính ở địa phương, làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ ngày 03/12/2018, trong khi Chính phủ chưa ban hành 02 Nghị định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng;
– Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
– Lưu: VT, TCBC (03b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *