Tổng hợp

Công văn 6088/BGDĐT-CSVC

Công văn 6088/BGDĐT-CSVC

Ngày 26/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6088/BGDĐT-CSVC năm 2017 về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết công văn tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Công văn 6088/BGDĐT-CSVC

Số: 6088/BGDĐT-CSVC
V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và ph thông.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

a) Tổ chức rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến từng cơ sở giáo dục và theo các cấp học

– Các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê số liệu theo các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kèm theo.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp số liệu của từng cấp học theo các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kèm theo.

b) Xây dựng báo cáo

– Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Kiên cố hóa; xây dựng, mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình. Từ đó, xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch;

– Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của các giai đoạn 2017 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 và theo từng nguồn vốn: Ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động khác; dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư, cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục;

– Đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện.

(Theo đề cương và các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kèm theo).

2. Báo cáo về thực trạng các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

– Khái quát về mạng lưới các điểm trường lẻ trước khi thực hiện dồn ghép; thống kê, tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 17 kèm theo;

– Những chủ trương của tỉnh về việc dồn ghép các điểm trường lẻ;

– Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được; thống kê tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 18 kèm theo;

– Những giải pháp đã thực hiện mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương;

– Những bài học kinh nghiệm;

– Đề xuất, kiến nghị.

(Theo đề cương và các biểu mẫu 17, 18 kèm theo).

Báo cáo kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (theo đề cương và các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và file mềm; số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục (theo các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) gửi file mềm, trước ngày 15/3/2018, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: [email protected]

(Đề cương báo cáo và các file biểu mẫu được đăng tải kèm theo công văn trên trang web: moet.gov.vn, để thuận lợi khi tổng hợp số liệu, đề nghị không thay đổi nội dung, bố cục của các biểu mẫu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ Cục Cơ sở vật chất: Phí Đức Nam, Phòng Thiết bị trường học, điện thoại 0902110542; Hoàng Việt Dũng, Phòng Cơ sở vật chất, điện thoại 0904067579; Bùi Văn Trung, Phòng Cơ sở vật chất, điện thoại: 0915332828).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để t/h);
– Lưu: VT, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *