Tổng hợp

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

—————
Số: 656/LĐTBXH-BHXH
V/v chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 656/LĐTBXH-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế HOLT

Số 103-C8B Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trả lời văn bản ngày 06/3/2012 của quý cơ quan hỏi về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi nghỉ việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội quy định chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với người lao động là công dân Việt Nam. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nghỉ việc nam đã đủ 60 tuổi mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp nam nhân viên của quý cơ quan khi nghỉ việc đã đủ 60 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 13 năm, thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị quý cơ quan căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

(đã ký)

Trần Thị Thúy Nga

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *