Tổng hợp

Công văn 661/QLCL-CL1

Công văn 661/QLCL-CL1

Công văn 661/QLCL-CL1 về Mexico cấm nhập khẩu tôm sú và tôm thẻ chân trắng từ Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Bạn đang xem: Công văn 661/QLCL-CL1

Số: 661/QLCL-CL1
V/v Mexico cấm nhập khẩu tôm sú và tôm thẻ chân trắng từ Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu;
– Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Theo thông tin đăng tải trên website của Bộ Nông nghiệp – Chăn nuôi – Phát triển nông thôn – Thủy sản và Thực phẩm Mexico (SAGARPA), để bảo vệ ngành công nghiệp nuôi tôm trong nước hội chứng chết sớm (EMS) hoặc hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS), từ ngày 18/4/2013 Mexico ngừng nhập khẩu sản phẩm tôm sú (Penaeus monodon), tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) từ các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan (Chi tiết xem tại địa chỉ http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/18_de_abril_de_2013_mazatlan_sin_). Căn cứ thông tin nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu:

– Kể từ ngày 18/4/2013, tạm thời ngừng xuất khẩu sản phẩm tôm sú (Penaeus monodon), tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) vào thị trường Mexico đến khi có thông báo dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu của cơ quan thẩm quyền Mexico.

– Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu và cập nhật thông tin về các quy định của thị trường Mexico (website của cơ quan thẩm quyền http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx).

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng: Chuyển tiếp thông báo này đến các Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn phụ trách.

3. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ có văn bản gửi cơ quan thẩm quyền Mexico đề nghị xem xét lại việc áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu sản phẩm tôm sú, tôm thẻ chân trắng của Việt Nam để tránh gây cản trở cho thương mại giữa hai nước.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Cơ quan Nam bộ, Trung bộ;
– VASEP;
– Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Bích Nga

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *