Tổng hợp

Công văn 6648/BTC-TCHQ

Công văn 6648/BTC-TCHQ

Công văn 6648/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 6648/BTC-TCHQ

Số: 6648/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 427/TB-VPCP ngày 26/12/2012 của Văn phòng Chính phủ về quản lý xe ô tô ngoại giao và công văn số 3640/VPCP-KTTH ngày 08/05/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian qua; căn cứ thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/03/2013 của Bộ Công an về việc thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định; Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định cụ thể như sau:

1. Người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện kê khai trên tờ khai phi mậu dịch (ký hiệu HQ/2011-PMD) và nộp thuế (thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế GTGT) tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện nhất; Hồ sơ để làm thủ tục nộp thuế gồm:

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan Công an cấp: 01 bản chính;

– Giấy tờ mua bán xe hoặc giấy chuyển nhượng hoặc tương đương: 01 bản chính;

– Các giấy tờ liên quan đến đối tượng ngoại giao (nếu có) như: chứng minh thư, giấy ủy quyền quản lý, sử dụng xe: mỗi loại 01 bản sao y từ bản chính;

– Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có đóng dấu “Dùng cho tái xuất”: 01 bản chính.

– Tờ khai phi mậu dịch ký hiệu HQ/2011-PMD: 01 bản chính;

– CMTND/hộ chiếu của người đang quản lý, sử dụng xe: 01 bản sao y từ bản chính.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp thuế, cơ quan Hải quan trả hồ sơ cho người đang quản lý, sử dụng xe để nộp thuế trước bạ và đăng ký xe; hồ sơ gồm:

– Tờ khai phi mậu dịch (bản người khai lưu): 01 bản chính.

– Biên lai thu thuế (các loại): bản chính.

2. Về căn cứ tính thuế khi làm thủ tục chuyển nhượng xe:

Căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng, trong đó:

– Trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng;

– Thuế suất để tính thuế nhập khẩu xe chuyển nhượng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng.

– Trong thời hạn từ 10/4/2013 đến 10/06/2013 theo hướng dẫn tại Thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/03/2013 của Bộ Công an nếu người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo, làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nộp thuế theo nội dung điểm 1, 2 nêu trên thì không xử lý phạt chậm nộp thuế theo quy định.

3. Về lệ phí trước bạ:

Người đang quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Chủ xe có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi hoàn thành thủ tục thu thuế, có trách nhiệm:

– Sao gửi tờ khai phi mậu dịch (bản hải quan lưu) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe (đối với trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe khác với Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển nhượng xe) để thanh khoản giấy phép nhập khẩu theo quy định.

– Tổng hợp số liệu xe đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng (theo mẫu gửi kèm) và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/06/2013.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế) để có chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an (để phối hợp);
– Bộ: Ngoại giao (để phối hợp);
– Vụ Pháp chế – BTC;
– Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
– Tổng cục Thuế (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Cục Hải quan T, TP:………..

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU XE MANG BIỂN SỐ NGOẠI GIAO, BIỂN SỐ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG, SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG

Stt

Nhãn hiệu xe/đời xe/dung tích xi lanh/năm sản xuất

Giấy phép nhập khẩu/nơi cấp

Số tiền thuế

Ghi chú

Thuế NK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Cục trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập bảng
(ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *