Tổng hợp

Công văn 6668/TCHQ-TXNK

Công văn 6668/TCHQ-TXNK

Công văn 6668/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 27 tháng 11 năm 2012 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
—————–
Số: 6668/TCHQ-TXNK
V/v: chứng từ thanh toán qua ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Bạn đang xem: Công văn 6668/TCHQ-TXNK

Kính gửi: Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam
(Lô 7, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Từ Liêm, Hà Nội).

Trả lời Công văn số 131112/CV-MTV ngày 13/11/2012 của Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam về việc vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì: “Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán do chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp đề nghị được xét hoàn thuế trước khi cung cấp được chứng từ thanh toán hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng nhưng doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì chuyển hồ sơ hoàn thuế sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng quy định“.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng số của bản thỏa thuận ứng trước tiền hàng và số các hợp đồng xuất khẩu (purchases orders) khác nhau nên thuộc đối tượng phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *