Tổng hợp

Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ cho người lao động khi công ty phá sản do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
—————
Số: 672/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết chế độ cho người lao
động khi công ty phá sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Trả lời Công văn số 137/TCT-TCCB ngày 02/03/2012 của Tổng công ty cà phê Việt Nam về việc giải quyết chế độ cho người lao động khi công ty phá sản, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì việc giải quyết chế độ lao động dôi dư được thực hiện theo nguyên tắc một lần. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Quảng Trị trước đây đã thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ thì khi thực hiện phá sản công ty không thuộc đối tượng tiếp tục áp dụng chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên.

Việc giải quyết chế độ với người lao động khi thực hiện phá sản Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Quảng Trị được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Phá sản doanh nghiệp.

2. Về việc giải quyết chế độ đối với viên chức quản lý theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị Tổng công ty trao đổi với Bộ Nội vụ để được giải đáp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Cà phê Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ LĐTL(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(Đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *