Tổng hợp

Công văn 687/QLCL-CL2

Công văn 687/QLCL-CL2

Công văn 687/QLCL-CL2 về họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————–

Bạn đang xem: Công văn 687/QLCL-CL2

Số: 687/QLCL-CL2
V/v: họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

– Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tp.cần Thơ, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh
– Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản Trung bộ và Nam bộ

Để thống nhất lựa chọn triển khai xây dựng mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn năm 2013; Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

* Thời gian: Thứ bảy, ngày 11/5/2013 (bắt đầu từ 8h30);

* Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (thông tin chi tiết được đăng tải trên website: www.nafiaqad.gov.vn).

* Chủ trì: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS;

* Thành phần tham dự:

– Đại diện Lãnh đạo Cục; Phòng Chất lượng 1, 2;

– Đại diện Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm thủy sản Trung bộ và Nam bộ;

– Các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tp.cần Thơ, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh.

* Nội dung: Thống nhất lựa chọn xây dựng mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn năm 2013 (xem chương trình dự kiến kèm theo).

* Kinh phí:

– Chi phí đi lại, khách sạn và công tác phí của cán bộ tham dự do đơn vị cử đi thanh toán.

– Chi phí in tài liệu, pano hội thảo do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Để cuộc họp đạt kết quả tốt, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và thuỷ sản đề nghị các đơn vị như sau:

1. Chuẩn bị nội dung để trình bày tại cuộc họp về kết quả khảo sát và đề xuất triển khai mô hình như đã nêu trong chương trình (mỗi đơn vị trình bày khoảng 15 phút);

2. Cử cán bộ tham gia cuộc họp theo như thành phần nêu trên;

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Chất lượng 2 của Cục (Chị Đỗ Thị Ngọc Huyền, ĐT: 04.37712574).

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các PCT (để biết);
– Lưu: VT, CL1, CL2.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Như Tiệp

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP VỀ LỰA CHỌN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỖI

(TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2013)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

8h30 – 8h40

Khai mạc

Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp

8h40 – 9h30

Trình bày tiêu chí lựa chọn, nội dung triển khai xây dựng mô hình chuỗi năm 2013

Phòng Chất lượng 1 & 2

9h30-10h15

Trình bày về kết quả khảo sát và đề xuất xây dựng mô hình chuỗi.

Đại diện các Chi cục QLCL NLS&TS

10h15 – 10h30

Nghỉ giải lao

10h30 – 11h30

Trình bày về kết quả khảo sát và đề xuất xây dựng mô hình chuỗi (tiếp theo)

Đại diện các Chi cục QLCL NLS&TS

11h30 – 13h30

Nghỉ trưa

13h30 – 15h00

Trình bày về kết quả khảo sát và đề xuất xây dựng mô hình chuỗi (tiếp theo)

Đại diện các Chi cục QLCL NLS&TS

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 15h45

Ý kiến thẩm tra đề xuất xây dựng mô hình chuỗi của các địa phương.

Cơ quan QLCL Nam Bộ, Trung Bộ

15h45 – 16h45

Thảo luận

16h45-17h00

Kết luận

Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *