Tổng hợp

Công văn 6891/TCHQ-TCCB

Công văn 6891/TCHQ-TCCB

Công văn 6891/TCHQ-TCCB của Tổng cục Hải quan ngày 06 tháng 12 năm 2012 về việc chi trả trợ cấp thôi việc với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
——————
Số: 6891/TCHQ-TCCB
V/v: Chi trả trợ cấp thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 6891/TCHQ-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 2241/HQQN ngày 11/10/2012 về chi trả trợ cấp thôi việc đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 và Điều 145 của Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại mục 2, phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì trường hợp bà Nguyễn Thị Minh (hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, có thời gian tham gia BHXH là 8 năm 10 tháng) không thuộc đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng, mà thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Tổng cục thông báo đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCCB (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Duy Thông

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *