Tổng hợp

Công văn 7019/NHNN-QLNH

Công văn 7019/NHNN-QLNH

Công văn 7019/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26 tháng 10 năm 2012 về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

——-
Số: 7019/NHNN-QLNH
V/v chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng

Bạn đang xem: Công văn 7019/NHNN-QLNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

Các tổ chức tín dụng còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng

Để khẩn trương chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo đúng quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 (Thông tư 12) và bảo đảm an toàn thanh khoản vàng cho các TCTD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các TCTD đang huy động và còn số dư cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các TCTD được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết ngày 24/11/2012 theo nguyên tắc:

(i) Thời gian đáo hạn của các chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng được phát hành mới không vượt quá ngày 30/6/2013.

(ii) Chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn.

(iii) Các TCTD chỉ được phát hành thêm chứng chỉ huy động ngắn hạn khi số vàng tồn quỹ và thu nợ không đủ để chi trả, tổng khối lượng huy động tối đa không vượt quá tổng khối lượng vàng sử dụng (ngoại trừ các khoản chuyển đổi vàng thành tiền theo Thông tư 32/2011/TT-NHNN và các khoản bán vàng kỳ hạn) và theo nguyên tắc tổng khối lượng vàng huy động giảm dần.

2. Các TCTD phải xây dựng và báo cáo NHNN kế hoạch phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng (kỳ hạn huy động, khối lượng huy động dự kiến của từng kỳ hạn) từ nay đến ngày 25/11/2012 theo các nguyên tắc như trên để Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt đối với từng TCTD trước khi thực hiện.

Kế hoạch phát hành chứng chỉ nêu trên gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) trước ngày 30/10/2012 (thứ Ba) bằng fax theo số 04-3934-3352, bản chính gửi theo đường công văn.

3. Các TCTD phải xây dựng kế hoạch thu hồi khối lượng vàng đã chuyển đổi thành tiền và sử dụng vào mục đích khác, trừ cho vay bằng vàng và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) trong ngày 31/10/2012.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
– Cơ quan TTGSNH, các Vụ: PC, CSTT;
– Lưu: VP, QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

(đã ký)

Nguyễn Quang Huy

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *