Tổng hợp

Công văn 7192/BGDĐT-VP

Công văn 7192/BGDĐT-VP

Công văn 7192/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn giao ban vùng thi đua năm học 2012 – 2013.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————
Số: 7192/BGDĐT-VP
V/v: Hướng dẫn giao ban vùng thi đua
năm học 2012 – 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

Bạn đang xem: Công văn 7192/BGDĐT-VP

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Để công tác giao ban vùng thiết thực và hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung hoạt động và kế hoạch tổ chức giao ban vùng năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị nội dung hoạt động của Vùng

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, những văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và thực tiễn điều kiện phát triển kinh tế xã hội cũng như tình hình phát triển giáo dục của các địa phương trong vùng, giao ban vùng cần tập trung vào các công việc:

Xác định những nhiệm vụ, công việc cụ thể của Vùng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2015, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XI về Giáo dục và Đào tạo; xây dựng mức phấn đấu hoàn thành làm cơ sở cho các Sở giáo dục và đào tạo trong Vùng tập trung chỉ đạo thực hiện.

Lựa chọn các vấn đề khó, “nổi cộm” cần tháo gỡ, phân công cụ thể cho Sở giáo dục và đào tạo có kinh nghiệm triển khai thí điểm, xây dựng mô hình tiên tiến, điển hình làm cơ sở để các Sở trong Vùng trao đổi, học tập kinh nghiệm.

2. Kế hoạch Giao ban vùng

2.1 Giao ban Vùng lần thứ 1

a) Thời gian: Khoảng 28/10 – 10/11/2012.

b) Địa điểm: Trưởng vùng quyết định.

c) Chủ trì hội nghị: Trưởng vùng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo dự.

d) Thành phần:

– Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đại diện lãnh đạo Sở.

e) Nội dung:

– Trao đổi tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, thảo luận rõ những khó khăn, vướng mắc, hướng tháo gỡ, giải pháp khắc phục; kiến nghị về các vấn đề phát sinh trong triển khai nhiệm vụ năm học của vùng; trao đổi thống nhất các hoạt động hợp tác trong năm học giữa 2 hoặc các sở trong vùng.

– Tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Trước khi họp giao ban, có thể tổ chức hội thảo chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

2.2 Giao ban vùng lần thứ 2

a) Thời gian: Sau khi kết thúc học kỳ I năm học 2012 – 2013.

b) Địa điểm: Trưởng vùng quyết định.

c) Chủ trì: Trưởng vùng.

d) Thành phần: Do các Sở trong vùng thảo luận và trưởng vùng quyết định.

Lãnh đạo Bộ GDĐT không dự giao ban lần thứ 2. Nếu Vùng nào có yêu cầu thì Lãnh đạo Bộ và Vùng có thể họp giao ban trực tuyến qua mạng. Việc tổ chức họp trực tuyến qua mạng phải được chuẩn bị kỹ, thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình. Trưởng vùng báo cáo cụ thể về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và phối hợp tổ chức họp có hiệu quả.

e) Nội dung:

– Trao đổi tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, thảo luận rõ những khó khăn, vướng mắc, hướng tháo gỡ, giải pháp khắc phục; kiến nghị về các vấn đề phát sinh trong triển khai nhiệm vụ năm học của vùng; trao đổi thống nhất các hoạt động hợp tác trong năm học giữa 2 hoặc các sở trong vùng.

– Tổ chức ký kết giao ước thi đua

Trước khi họp giao ban, có thể tổ chức hội thảo chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

2.2 Giao ban vùng lần thứ 2

a) Thời gian: Sau khi kết thúc học kỳ I năm học 2012 – 2013.

b) Địa điểm: Trưởng vùng quyết định.

c) Chủ trì: Trưởng vùng.

d) Thành phần: Do các Sở trong vùng thảo luận và trưởng vùng quyết định.

Lãnh đạo Bộ GDĐT không dự giao ban lần thứ 2. Nếu Vùng nào có yêu cầu thì Lãnh đạo Bộ và Vùng có thể họp giao ban trực tuyến qua mạng. Việc tổ chức họp trực tuyến qua mạng phải được chuẩn bị kỹ, thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình. Trưởng vùng báo cáo cụ thể về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và phối hợp tổ chức họp có hiệu quả.

e) Nội dung: Chủ yếu do Vùng quyết định nhằm báo cáo kết quả triển khai giải quyết các vấn đề khó, “nổi cộm”, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II và kết thúc năm học; đề xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh của vùng cần tiếp tục giải quyết với Bộ, ngành và địa phương. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung thực hiện các hoạt động hợp tác giữa 2 hoặc các sở trong vùng.

2.3. Giao ban vùng lần thứ 3

a) Thời gian: Khoảng từ 15 – 25/6/2013.

b) Địa điểm: Trưởng vùng quyết định.

c) Chủ trì: Trưởng vùng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo dự.

d) Thành phần:

– Đoàn công tác của Bộ Giáo dục.

– Đại diện lãnh đạo Sở.

e) Nội dung:

– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kết quả tháo gỡ những vấn đề khó, vấn đề còn “nổi cộm” của năm học theo các đơn vị và cả vùng; Thảo luận, thống nhất các kinh nghiệm hoạt động thực hiện các nhiệm vụ trong năm học của vùng và báo cáo Bộ.

– Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2013 – 2014.

3. Tổ chức thực hiện

Để chuẩn bị cho công tác giao ban vùng đạt kết quả, Trưởng vùng thi đua căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ và tình hình thực tế các địa phương, chủ động phối hợp với Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo trong vùng xây dựng kế hoạch hoạt động chung của vùng, thời gian, nội dung, hình thức và thành phần các lần họp giao ban trong năm học; chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nghị giao ban của vùng đạt yêu cầu đề ra.

Trước mỗi lần giao ban, các Sở giáo dục và đào tạo xây dựng báo cáo theo nội dung và mẫu thống nhất của Trưởng vùng, gửi Trưởng vùng để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của vùng trình tại hội nghị. Các Trưởng vùng báo cáo với lãnh đạo tỉnh/thành phố nơi đăng cai tổ chức giao ban và Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản về kế hoạch mỗi cuộc giao ban của vùng trong năm học.

Trước mỗi lần giao ban 15 ngày, Trưởng vùng gửi báo cáo giao ban về Bộ, nêu các kiến nghị của các Sở trong vùng để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và bố trí đoàn công tác của Bộ với thành phần thích hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập đoàn công tác tham dự giao ban tại các vùng ở hai lần giao ban (đầu năm và cuối năm) để nắm bắt tình hình, cùng bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, trả lời những đề xuất, kiến nghị của vùng.Sau mỗi lần giao ban vùng, Trưởng vùng tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về Văn phòng Bộ để tổng hợp chung toàn ngành (gửi kèm file văn bản điện tử về Bộ theo địa chỉ email: [email protected]), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có báo cáo tổng hợp kết quả giao ban gửi các địa phương.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
– Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
– Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *