Tổng hợp

Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc góp ý kiến thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện tử Glonics Việt Nam.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-
Số: 7643/BKHĐT-ĐTNN
V/v: Góp ý kiến thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp GCNĐT
dự án xây dựng nhà máy điện tử Glonics Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Bạn đang xem: Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 1227/SKHĐT-ĐN ngày 05 tháng 09 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên về đề nghị góp ý kiến thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án Nhà máy điện tử Glonics Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về mục tiêu dự án

Mục tiêu “sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện điện tử” không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư hoặc đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, và không trái với quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

2. Về năng lực tài chính

– Vốn đầu tư của dự án là 10 triệu USD, trong đó vốn điều lệ là 6 triệu USD, vốn vay là 4 triệu USD. Đề nghị nhà đầu tư giải trình về tính khả thi của phần vốn vay nêu trên.

– Theo các giấy tờ chứng minh về năng lực tài chính, nhà đầu tư cá nhân là ông Lee Dong Hoon có số dư tài khoản là 310.000 USD. Trong khi đó, theo bản danh sách thành viên, ông Lee Dong Hoon sẽ đóng góp 3 triệu USD vốn điêu lệ băng tiền mặt.

Do đó, đề nghị nhà đầu tư bổ sung báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư tự lập, tự chịu trách nhiệm, trong đó thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư sử dụng để đầu tư và nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án.

3. Về đề nghị hưởng ưu đãi theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

– Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển công nghệ hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Ngoài ra, theo Điều 4 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg “các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xem xét áp dụng cơ chế ưa đãi thích hợp. Chủ đầu tư dự án theo quy định hiện hành, trong đó đề xuất các cơ chế ưu đãi thích hợp, trình Hội đồng thẩm định dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Theo Điều 5 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg, Bộ Công Thương có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ do Thứ trưởng Bộ Công Thương làm chủ tịch hội đồng, thành viên gồm đại diện một số Bộ, ngành và các Hiệp hội ngành nghề liên quan để thẩm định, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Do đó, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra dự án của Bộ Công Thương về việc đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sảm phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

4. Các vấn đề khác của dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Thái Nguyên;
– Vụ GS&TĐĐT;
– Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(đã ký)

Đỗ Nhất Hoàng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *