Tổng hợp

Công văn 769/BHXH-TCCB

Công văn 769/BHXH-TCCB

Công văn 769/BHXH-TCCB hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
—————
Số: 769/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn
đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 769/BHXH-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay thế Quyết định số 325/QĐ-BHXH ngày 05/3/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành “quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.

Để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục trong việc xét nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn của năm 2011 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Trong năm 2011, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo quy định của Quyết định số 325/QĐ-BHXH ngày 05/3/2007, nên về bản chất việc xét chỉ tiêu, thành tích và điều kiện về thời gian giữ bậc lương đều tính trên cơ sở của năm 2010. Vì vậy, chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn tính trên biên chế được giao năm 2011 và các trường hợp có điều kiện về thành tích, thời gian giữ bậc lương trong năm 2011 chưa được xem xét.

Để đảm bảo quyền lợi đối với công chức, viên chức của Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc xét nâng lương trước thời hạn năm 2011 theo đúng quy định của quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cần lưu ý một số điểm sau:

a) Thời điểm xét:

Việc xét nâng lương trước thời hạn năm 2011 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện sau khi có kết quả thi đua khen thưởng cuối năm 2011 và kết thúc vào quý I năm 2012.

b) Về tính tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tính tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 trên cơ sở biên chế được giao tính đến 31/12/2011.

Đối với các đơn vị đuợc quy định xem xét trên từng đầu mối đơn vị đồng thời xem xét trên tổng biên chế chung (cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh) là kết hợp giữa hai việc xem xét riêng rẽ và xem xét chung nhằm hài hòa, tận dụng được hết chỉ tiêu, không quy định cứng, đảm bảo trong 5% trên tổng biên chế chung của đơn vị.

c) Về khái niệm “năm xét nâng bậc lương trước thời hạn

Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn là năm được xem xét về chỉ tiêu, điều kiện thời gian giữ bậc, tiêu chuẩn thành tích của công chức, viên chức để nâng lương trước thời hạn.

Ví dụ: Quý I năm 2012 tiến hành xét chỉ tiêu, thành tích, điều kiện về thời gian giữ bậc để nâng lương trước thời hạn của năm 2011, vì vậy năm xét nâng bậc lương trước thời hạn là năm 2011.

Khi có kết quả thi đua khen thưởng của năm 2011, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành việc xét nâng lương trước thời hạn của năm 2011, gồm các bước sau:

– Tính chỉ tiêu 5% trên tổng biên chế được giao tính đến 31/12/2011.

– Lập danh sách những công chức, viên chức có đủ điều kiện về thời gian giữ bậc còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để nâng lương thường xuyên theo quy định rơi vào trong năm 2011 (gồm những người có thời điểm nâng lương lần trước trong năm 2009 đối với ngạch 3 năm; trong năm 2010 đối với ngạch 2 năm hay nói cách khác là những người có thời điểm nâng lương thường xuyên rơi vào trong năm 2012).

– Thống kê và xem xét thành tích của những người đủ điều kiện về thời gian giữ bậc nêu trên trong 3 năm: 2009, 2010, 2011 (đối với người giữ ngạch 3 năm); trong 2 năm: 2010, 2011 (đối với người giữ ngạch 2 năm).

– Đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để lập danh sách, tiến hành xét và thực hiện quy trình theo quy định.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn của năm 2012 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Việc xét nâng lương trước thời hạn năm 2012 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện sau khi có kết quả thi đua khen thưởng cuối năm 2012 và kết thúc vào quý I năm 2013 (thực hiện tương tự như năm 2011).

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn của năm 2011 và năm 2012 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên,
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Website BHXHVN;
– Lưu: VT, TCCB (10).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

(đã ký)

Cù Ngọc Oánh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *