Tổng hợp

Công văn 802/CHHVN-VTDVHH

Công văn 802/CHHVN-VTDVHH

Công văn 802/CHHVN-VTDVHH về giải pháp xử lý đối với tàu biển neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 802/CHHVN-VTDVHH

Số: 802/CHHVN-VTDVHH
V/v giải pháp xử lý đối với các tàu biển neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Các Cảng vụ Hàng hải.

Thực hiện văn bản số 161/TB-BGTVT ngày 21/3/2013 của Bộ Giao thông vận tải về thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về giải pháp xử lý đối với các tàu biển thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu như sau:

1. Các cảng vụ hàng hải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với chủ tàu, đại lý để nắm tình hình và tập hợp ý kiến bằng văn bản về hướng xử lý đối với từng tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác để đề xuất giải pháp cụ thể chấm dứt tình trạng mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 10/4/2013 (thứ 4).

2. Để chuẩn bị cuộc họp do Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tại hai khu vực, đề nghị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị phòng họp, mời họp các chủ tàu, tổ chức tín dụng, các cảng vụ hàng hải khu vực và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất đề xuất giải pháp nhằm giải quyết đối với các tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác từ ngày 15 đến 20/4/2013 (thời gian cụ thể do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh chủ động đề xuất), cụ thể:

– Tại Hải Phòng: đối với các tàu tại khu vực từ Quảng Ninh đến Quy Nhơn.

– Tại TP. Hồ Chí Minh: đối với các tàu tại khu vực từ Nha Trang đến Cà Mau.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam (số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy Hà Nội – ĐT/Fax: 04.3.7683198/04.3.7683058) để phối hợp giải quyết.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các Cảng vụ hàng hải triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Phòng ATANHH;
– Lưu VT, VTDVHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Đức Tiến

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *