Tổng hợp

Công văn 8053/VPCP-KGVX

Công văn 8053/VPCP-KGVX

Công văn 8053/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 2012 về việc xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
—————
Số: 8053/VPCP-KGVX
V/v: xây dựng Thông tư liên tịch về
khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận
trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Bạn đang xem: Công văn 8053/VPCP-KGVX

Kính gửi:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định về hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo (Văn bản số 5663/BKHĐT-QLKTTW ngày 01 tháng 08 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, trên cơ sở Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: PL, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *