Tổng hợp

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05 tháng 12 năm 2012 về kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——–
Số: 8326/BGDĐT-KHTC
V/v: Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục,
chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Công văn 8326/BGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các sở giáo dục và đào tạo một số nội dung như sau:

Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ” (PCGD-CMC). Thực hiện kế hoạch của Đề án, Bộ đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn cung cấp hệ thống phần mềm PCGD-CMC để cung cấp, cài đặt và sử dụng thống nhất ở tất cả Ban chỉ đạo PCGD-CMC các cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương của 63 tỉnh/thành phố. Bắt đầu từ tháng 12/2012, Ban chỉ đạo PCGD-CMC của Bộ phối hợp với các địa phương và nhà thầu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm này tại 12 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng và Đồng Nai.

Trong Văn bản số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/08/2012 về hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012 – 2013, Bộ cũng đã có thông báo sẽ cung cấp phần mềm PCGD-CMC để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Để đảm bảo việc sử dụng phần mềm PCGD-CMC đồng bộ trên toàn quốc, tránh đầu tư trùng lặp cũng như đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo xem xét, không mua sắm phần mềm PCGD-CMC và chuyền nguồn vốn đó (nếu có) sang triển khai những nhiệm vụ ưu tiên khác trong kế hoạch.

Kính đề nghị Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Cục CNTT (để phối hợp);
– Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Khánh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *