Tổng hợp

Công văn 861/UBND-GT

Công văn 861/UBND-GT

Công văn 861/UBND-GT thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————
Số: 861/UBND-GT
V/v thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập,
kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Bạn đang xem: Công văn 861/UBND-GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2012

Kính gửi:

– Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Giáo dục và Đào tạo;
– UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 12/01/2012, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đây là một trong số các giải pháp đồng bộ nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện thì việc quy định kết thúc giờ học buổi chiều của khối học sinh trung học phổ thông vào sau 19 giờ là chưa phù hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp và đề nghị UBND Thành phố điều chỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và phản ánh của dư luận xã hội, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo: điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học buổi chiều của khối các trường trung học phổ thông vào sau 18h00; Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/02/2012.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể các trường học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện điều chỉnh giờ học tập theo quy định của UBND Thành phố một cách linh hoạt với mục tiêu giãn mật độ giao thông trong giờ cao điểm.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện liên quan tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND của UBND Thành phố, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Đ/c Nguyễn Xuân Phúc – UV BCT, Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Đ/c Bí thư Thành ủy;
– TTTU, TT HĐND TP;
– Các đ/c PCT UBND TP;
– VPCP, các Bộ: GTVT, GDĐT, Công an, Công Thương;
– UBMTTQ và các đoàn thể chính trị TP;
– VPTU và các Ban Đảng Thành ủy;
– VP ĐĐBQH và HĐND TP, các Ban HĐNDTP;
– Các sở, ban, ngành TP;
– VPUB: CVP, các PVP, các Phòng CV, PHCTC;
– Lưu VT, GTthg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *