Tổng hợp

Công văn 987/BNN-TCTL

Công văn 987/BNN-TCTL

Công văn 987/BNN-TCTL về thực hiện nội dung quy định tại Nghị định 04/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 987/BNN-TCTL

Số: 987/BNN-TCTL
V/v thực hiện nội dung quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 06/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân cấp tuyến đê Vân Cốc là đê cấp I tại Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/9/2012.

Để tuyến đê Vân Cốc đảm bảo yêu cầu chống lũ sông Hồng với tiêu chí đê cấp I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung các nguồn lực, khẩn trương đầu tư, nâng cấp tuyến đê này, theo quy định tại khoản 4, Điều 2, Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Văn Thắng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *