Tổng hợp

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Mục lục

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương là biểu mẫu được dùng cho các đơn vị doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng lao động thương binh và xã hội về việc đơn vị doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thang bảng lương cho nhân viên.

Thang lương, bảng lương là hệ thống các nhóm lương ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc. Doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng thang lương, bảng lương của mình. Đây là cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Vậy sau đây là Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Tên đơn vị:..(1)….
Mã số quản lý lao động:……
Số: ……….

Bạn đang xem: Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

V/v thay đổi (bổ sung) thang bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…….., ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH …………..

Đơn vị (1) ……………………………………………………………………………..

Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm……

Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………………..

Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….

Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………

(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH ………….. ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……./TB-UBND ngày …….tháng.….năm…. …… Mã số (ghi trong Thang bảng lương – do Phòng LĐTBXH cấp)……………..

Nay vì (3)…………….đơn vị đề nghị được đăng ký sửa đổi (bổ sung) hệ thống thang bảng lương của đơn vị gồm :

– Nội dung sửa đổi (bổ sung )…………………………….(4).

Hồ đính kèm gồm :

1/ Hệ thống thang lương – bảng lương đề nghị sửa đổi bổ sung (5)

2/ Hệ thống thang lương – bảng lương của đơn vị đã được công nhận gần nhất (1 bộ – bản photo )

Rất mong Phòng LĐTBXH ………… xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

Thủ Trưởng đơn vị (6)
(Ký tên – đóng dấu )

Ghi chú :

(1) Chỉ ghi sửa đổi hay bổ sung

(2) Đơn vị: ghi rõ tên đơn vị VD: Cty TNHH TM Vạn Phát

(3) Nay vì: ghi rõ lý do VD: do thay đổi công nghệ, do nhu cầu SX-KD, do đề nghị của GĐ, hoặc CĐ…

(4) Sửa đổi ( bổ sung ) ghi rõ nội dung sửa đổi. VD: sửa đổi hệ số lương của bộ phận QLDN hay bộ phận chuyên môn nghiệp vụ…

(5) Hệ thống TB-C đề nghị sửa đổi ( bổ sung ) là hệ thống thang lương bảng lương mới của đơn vị

(6) Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc, chủ nhiệm HTX, chủ cơ sở…)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *