Tổng hợp

Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

Đơn vị : (1)……………
Địa chỉ :……………
Điện thoại :…………

————-
Số: ……/….

V/v thay đổi mức lương tối thiểu

Bạn đang xem: Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…….., ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH ………..

Đơn vị (1):……………………………………………………………………….

Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm……

Lĩnh vực hoạt động chính :…………………………………………………………………….

Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….

Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………….

(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH ………….. ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……………/TB-UBND ngày ….tháng….năm…… Mã số (ghi trong Thang bảng lương – do Phòng LĐTBXH cấp)……………..

Căn cứ Nghị định số……..(2)/……Nghị định CP ngày tháng năm về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

(Đơn vị) đề nghị được điều chỉnh hệ thống thang lương của đơn vị theo mức lương tối thiểu chung của Chính phủ quy định tại (2), thời gian áp dụng……(3) .

Hồ sơ đính kèm:

– Hệ thống thang lương mới của đơn vị (3 bộ bản chính )

– Hệ thống thang bảng lương của đơn vị trước khi điều chỉnh (1 bản photo)

Kính trình phòng LĐTBXH ……………

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

Thủ Trưởng đơn vị

Ghi rõ chức danh
(Ký tên – đóng dấu)

Hướng dẫn :

(1) Tên đơn vị

(2) Ghi đầy đủ số Nghị định, ngày tháng năm ban hành

(3) Thời gian áp dụng: ghi rõ thời gian áp dụng theo quy định tại NĐ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *