Tổng hợp

Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Mục lục

Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
—————–

Số: ……/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem: Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH

Kính gửi: Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin

1- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ………………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………….. Điện thoại:………….. Fax:……………………………………………….

2- Người chịu trách nhiệm:……………….. Chức vụ:………………………………………………………..

a) Đăng ký kinh doanh số:…………..do………….cấp………….. ngày……. tháng…… năm…….. (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

b) Giấy phép cung cấp thông tin trên mạng thông tin máy tính (ICP) hoặc

Giấy phép lập trang tin điện tử (Website), (số…… cơ quan cấp…………………. ngày…….. tháng…….. năm……..)

c) Địa chỉ phần mềm trên Internet hợp lệ, địa chỉ

3- Xin thực hiện các sản phẩm quảng cáo trên mạng thông tin máy tính như sau:

STT

Tên sản phẩm quảng cáo

Lượng thời gian phát quảng cáo cho một sản phẩm quảng cáo (tính bằng giây)

Thời gian phát quảng cáo (tính theo đợt, ngày)

Ghi chú

Cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quản lý mạng Internet ở Việt Nam, các quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, hình thức cũng như các vấn đề có liên quan.

Hồ sơ gửi kèm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá – Thông tin.

……,ngày…….. tháng………năm…..

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *