Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII tỉnh Bắc Giang

Mục lục

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang diễn ra trong thời gian 1 tháng, với 4 đợt thi từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

Mỗi tuần có 1 bộ câu hỏi, mỗi lượt tham gia dự thi, người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi đưa ra là những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Vậy mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây, để có thêm kinh nghiệm trả lời câu hỏi:

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX Bắc Giang

Câu 1. Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII tỉnh Bắc Giang

A. Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021

B. Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 29/01/2021

C. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021

D. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021

Câu 2. Phương châm của Đại hội XIII của Đảng là

A. “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

B. “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”

C. “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”

D. “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”

Câu 3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát

A. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

C. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 4. Nội dung nào không được nêu trong mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

B. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

C. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

D. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Câu 5. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2021-2025 là:

A. 6-6,5%/năm

B. 6,5-7%/năm

C. 7-7,5%/năm

D. 7,5-8%/năm.

Câu 6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 là:

A. Khoảng 3.700 – 4.000 USD

B. Khoảng 3.900 – 4.200 USD

C. Khoảng 4.700 – 5.000 USD

D. Khoảng 5.700 – 6.000 USD

Câu 7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP giai đoạn 2021-2025 đạt

A. Trên 20%

B. Trên 25%

C. Trên 28%

D. Trên 30%

Câu 8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm có

A. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

B. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

C. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

D. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

Câu 9. Có bao nhiêu đồng chí nữ là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được bầu tại Đại hội XIII của Đảng?

A. 17 đồng chí

B. 18 đồng chí

C. 19 đồng chí

D. 20 đồng chí

Câu 10. Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ra Bộ Chính trị gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 17 đồng chí

B. 18 đồng chí

C. 19 đồng chí

D. 20 đồng chí

Câu 11. Đại hội XIII đã khẳng định nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là

A. Đường lối đổi mới của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo.

B. Kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta.

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta

D. Cả ba đáp án trên đúng

Câu 12. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025 gồm những vấn đề lớn nào?

A. Về kinh tế, xã hội, môi trường

B. Về kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường

C. Về kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, môi trường

D. Về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh

Câu 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra bao nhiêu đột phá chiến lược?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14. Trong Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra hạn chế “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế”. Hạn chế đó thuộc nội dung đánh giá công tác gì?

A. Công tác xây dựng Đảng về chính trị.

B. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng.

C. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

D. Xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

Câu 15. Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

A. 7 nhiệm vụ, giải pháp.

B. 8 nhiệm vụ, giải pháp.

C. 9 nhiệm vụ, giải pháp.

D. 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Câu 16. Đâu là nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII?

A. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

B. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng.

C. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

D. Tất cả đáp án trên.

Câu 17. Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII? *

A. 3 nhiệm vụ trọng tâm.

B. 4 nhiệm vụ trọng tâm.

C. 5 nhiệm vụ trọng tâm.

D. 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 18. Có bao nhiêu giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII?

A. 3 giải pháp đột phá

B. 4 giải pháp đột phá

C. 5 giải pháp đột phá

D. 6 giải pháp đột phá

Câu 19. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2030 xác định bao nhiêu đột phá chiến lược trong 10 năm tới?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 20. Một trong bốn cân đối lớn trong phát triên kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 là:

A. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 30%

B. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 30 – 32%

C. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34%

D. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 34 – 36%

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *