Tổng hợp

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Phú Yên

Mục lục

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Phú Yên

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Phú Yên diễn ra từ ngày 28/8 – 18/9/2020, được thi theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng.

Cuộc thi nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 5/10/2020).

Đáp án trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Phú Yên

Câu 1: Vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nào trực tiếp lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Phú Yên?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Phú Yên

1. Trương Kiểm.
2. Nguyễn Còn.
3. Lê Vụ.
4. Lê Trọng Khoan.

Câu 2: Các vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giai đoạn 1931-1945 (tiền khởi nghĩa) đều bị thực dân Pháp truy bắt, đàn áp, cầm tù. Có một vị Bí thư Tỉnh ủy là liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trong tù. Ông là ai?

1. Phan Lưu Thanh.
2. Trần Toại (Kim Tương).
3. Trần Hào.
4. Huỳnh Nựu.

Câu 3: Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên sau Cách mạng Tháng Tám là ai?

1. Trương Kiểm.
2. Nguyễn Văn Nguyên.
3. Lê Duy Trinh
4. Trần Suyền.

Câu 4: Vào tháng 6/1925, Bác Hồ đã thành lập tổ chức nào sau đây?

1. Tâm tâm xã.
2. Cộng sản đoàn.
3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
4. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Câu 5: Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đầu tiên ở Phú Yên được thành lập vào thời gian nào?

1. Tháng 6/1927.
2. Tháng 8/1927.
3. Tháng 6/1928.
4. Tháng 8/1928.

Câu 6: Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam được Đảng ta đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng là gì?

1. “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
2. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”.
3. “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”.
4. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”.

Câu 7: Thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam vào thời gian nào?

1. 01/8/1858.
2. 01/9/1858.
3. 09/01/1858.
4. 01/9/1885.

Câu 8: Ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa vào lúc mấy giờ?

1. 13 giờ.
2. 15 giờ.
3. 21 giờ
4. 23 giờ.

Câu 9: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập vào thời gian nào?

1. 05/10/1930.
2. 10/5/1930.
3. 05/10/1931.
4. 10/5/1931.

Câu 10: Vị Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên ở Phú Yên trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) là ai?

1. Lê Đài.
2. Nguyễn Hồng Châu.
3. Mai Dương.
4. Trần Suyền.

Câu 11: Chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của cách mạng Đông Dương được thể hiện qua sự kiện nào?

1. Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.
2. Hội nghị Trung ương tháng 11/1940.
3. Hội nghị Trung ương tháng 5/1941.
4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 12: Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta được ban hành vào thời gian nào?

1. 11/3/1945.
2. 12/3/1945.
3. 13/3/1945.
4. 14/3/1945.

Câu 13: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

1. 05/5/1911.
2. 06/5/1911.
3. 05/6/1911.
4. 06/6/1911.

Câu 14: Vị Tổng Bí thư thứ hai của Đảng, kế nhiệm Tổng Bí thư Trần Phú là ai?

1. Lê Hồng Phong.
2. Hà Huy Tập.
3. Nguyễn Văn Cừ.
4. Trường Chinh.

Câu 15: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua những văn kiện nào?

1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
2. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng.
3. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 16: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập ở đâu (tính theo đơn vị hành chính hiện nay)?

1. Xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân).
2. Xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân).
3. Xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân).
4. Thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân).

Câu 17: Khẳng định nào sau đây trong bản Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta là đúng?

1. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.
2. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi Nhật, Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.
3. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp”.
4. Cả a và c đều đúng.

Câu 18: Bác Hồ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin năm vào tháng 7/1920 được đăng trên báo/tạp chí nào?

1. Báo Le Paria (Báo Người cùng khổ).
2. Báo L’Humanite (Báo Nhân đạo).
3. Tạp chí La Revue Communiste (Tạp chí Cộng sản).
4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 19: Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do ai trực tiếp phụ trách?

1. Trường Chinh.
2. Phạm Văn Đồng.
3. Võ Nguyên Giáp.
4. Nguyễn Lương Bằng.

Câu 20: Cờ đỏ sao vàng được Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Phú Yên kéo lên đỉnh cột cờ Tỉnh đường Sông Cầu, đại diện Ủy ban khởi nghĩa tỉnh tuyên bố chính quyền thực dân phong kiến bị xóa bỏ, chính quyền nhân dân được thành lập. Sự kiện lịch sử này diễn ra vào thời gian nào?

1. 19/8/1945.
2. 22/8/1945.
3. 24/8/1945.
4. 25/8/1945.

Câu 21: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 03/02/1930 trên cơ sở kế thừa tổ chức tiền thân nào?

1. Đông Dương Cộng sản Đảng.
2. An Nam Cộng sản Đảng.
3. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 22: Nhận định nào sau đây về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đúng?

1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước, làm của vận mệnh của mình.
3. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 23: Tỉnh ủy Phú Yên được thành lập vào thời gian nào?

1. Tháng 5/1930.
2. Tháng 10/1930
3. Tháng 01/1931.
4. Tháng 10/1931.

Câu 24: Đại hội Quốc dân diễn ra tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào thời gian nào?

1. 16/8/1945.
2. 17/8/1945.
3. 18/8/1945
4. 19/8/1945.

Câu 25: Ai được cử làm Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời) vào tháng 8/1945?

1. Hồ Chí Minh.
2. Trường Chinh.
3. Võ Nguyên Giáp.
4. Lê Thanh Nghị.

Câu 26: Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, Bác Hồ đã chuẩn bị những tiền đề để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là những tiền đề nào?

1. Chính trị.
2. Tư tưởng.
3. Tổ chức.
4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 27: Ngày 17/7/1945, Tỉnh ủy Phú Yên lâm thời quyết định tổ chức Đại hội Mặt trận Việt Minh tỉnh bàn việc khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa ở đâu?

1. Tỉnh lỵ Sông Cầu.
2. Phủ lỵ Tuy Hòa.
3. La Hai.
4. Làng Phước Hậu (nay thuộc Phường 9, thành phố Tuy Hòa).

Câu 28: Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 bắt đầu diễn ra từ ngày nào?

1. 13/8/1945.
2. 14/8/1945
3. 16/8/1945
4. 17/8/1945.

Câu 29: Nội dung nào sau đây được đề cập trong Bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Bình, Hà Nội?

1. “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập”.
2. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”.
3. “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 30: Để soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham khảo từ văn bản nào?

1. Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ.
2. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của cách mạng Pháp năm 1791.
3. Thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.
4. Cả a và b đều đúng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *