Tổng hợp

Đề nghị ký hợp đồng khoán 3 tháng

Mục lục

Đề nghị ký hợp đồng khoán 3 tháng

Đề nghị ký hợp đồng khoán 3 tháng

TÊN TỔ CƠ QUAN
ĐƠN VỊ: …………………
——–

Số: ……./ĐN-…

Bạn đang xem: Đề nghị ký hợp đồng khoán 3 tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

……., ngày……tháng……năm 20…

ĐỀ NGHỊ
Về việc ký Hợp đồng khoán 03 tháng

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu;

– Phòng Quản trị Nhân sự.

– Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTV ngày….tháng….năm…. của Hiệu trưởng Trường ………………….. về việc thành lập ………..(tên của đơn vị);

– Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của đơn vị;

– Căn cứ vào Kết quả phỏng vấn…………………….;

– Xét năng lực chuyên môn và tác phong đạo đức của:

– Ông (bà): …………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày: ……………… tháng ……………………. năm ………………………………..

– Quê quán: ………………………………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………..

– Chổ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..

Nay, Phòng (Khoa) ……kính đề nghị đến Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị Nhân sự ký Hợp đồng khoán với ông (bà):……, cụ thể như sau:

– Thời gian thử việc: từ ngày tháng năm đến ngày …. tháng năm ……

– Đơn vị công tác: …………………………………………….. ……………….

– Chức danh: ………………………………………………………………..

– Phụ trách công việc theo Bảng mô tả công việc cá nhân được đính kèm.

Kính mong Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị Nhân sự chấp thuận nhằm giúp đơn vị có đầy đủ điều kiện về nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

BAN GIÁM HIỆU

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

PHÒNG (KHOA)……..

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: …………

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *