Tổng hợp

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Người sử dụng lao động gửi trực tiếp văn bản tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận người lao động nước ngoài thuộc hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bạn đang xem: Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
/THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI

Số: /LĐTBXH-TB
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)

Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số ngày tháng năm của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …………. xác nhận:

1. Ông/Bà (ghi đầy đủ họ và tên): …………………… 2. Nam (Nữ): ………………

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

5. Hộ chiếu số: ……………………………….. 6. Ngày cấp: …………………………

7. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ………………………………………..

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………….

10. Vị trí công việc: …………………………………………………………………

11. Thời hạn làm việc từ ngày ……. tháng …… năm ……. đến ngày ……. tháng ….. năm ……..

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động/thuộc diện phải cấp giấy phép lao động. Lý do thuộc diện phải cấp giấy phép lao động ………………………………………

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……..….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu sau: Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – Mẫu số 10.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *