Tổng hợp

Dentition là gì?

Dentition là gì?

Dentition là bộ răng gồm 32 chiếc, được chia đều cho các cung hàm mọc ở trong cùng của hàm, giúp bảo vệ xương hàm và bộ nhai. Răng hàm mọc trong hai răng cửa và 1 răng nanh.

Dentition /denˈtɪʃn/: bộ răng.

Sự sắp xếp các răng trong miệng. Bộ răng sữa là bộ răng của trẻ nhỏ, có tất cả 20 răng và chỉ gồm răng cửa, răng nanh và răng hàm. 

Dentition là gì Ex: Lower incisors first and about 6 months old and all milk teeth usually grow at 2-3 years old.

Bạn đang xem: Dentition là gì?

Răng cửa dưới mọc đầu tiên và khoảng 6 tháng tuổi và tất cả răng sữa thường mọc lúc 2-3 tuổi. 

Ex: The lower incisors first fell about five to six.

Răng cửa dưới rụng đầu tiên khoảng năm lên sáu.

Ex: From there until the age of 12 years, there are both types of permanent and permanent teeth, then we have mixed teeth.

Từ đó cho đến 12 năm tuổi có cả hai loại răng sữa và răng vĩnh viễn, khi đó ta có bộ răng hỗn hợp.

Ex: The set of permanent teeth has up to 32 teeth, including incisors, canines, premolars and molars.

Bộ răng vĩnh viễn có tới 32 răng, gồm răng cửa, răng nanh, răng tiền hàm và răng hàm.

Ex: The first permanent tooth is first and most teeth appear at age 14.

Răng vĩnh viễn mọc đầu tiên là răng hàm thứ nhất và hầu hết đều xuất hiện lúc 14 tuổi.

Ex: Except for the third molar may need to be 18-21 years old.

Trừ răng hàm thứ ba có khi phải tới 18-21 tuổi.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết dentition là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *