Tổng hợp

Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên hoặc ngạch kiểm toán viên chính, hoặc ngạch kiểm toán viên cao cấp được ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.

Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN (HOẶC NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH, NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CAO CẤP)
Năm:……………………

Kính gửi: Hội đồng thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………..

Đang giữ ngạch:…………………………..Mã ngạch:………………..

Thời gian bổ nhiệm ngạch:………………

Bậc lương:………….Hệ số:…………..Thời gian tính nâng lương lần sau:……………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi ngạch kiểm toán viên (hoặc ngạch kiểm toán viên chính, ngạch kiểm toán viên cao cấp) tại Quy chế thi ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số…./QĐ-KTNN ngày….tháng….năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi ngạch kiểm toán viên nhà nước năm….

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi.

Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi.

………., ngày……..tháng……năm 20…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DỰ THI
KỲ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Năm……….

I. Thông tin chung

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………….

3. Ngày tháng năm sinh :…………………………, Giới tính :…………………………….

4.Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………

5. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………

6. Ngạch công chức:………………………Mã ngạch:…………….Thời gian bổ nhiệm ngạch:………………

7.Bậc lương:………….Hệ số:………….. Thời gian tính nâng lương lần sau:……………….

8. Ngày tuyển dụng vào biên chế nhà nước : ……………………………………………..

9. Ngày về Kiểm toán nhà nước : …………………………………………………………..

10. Trình độ chuyên môn cao nhất : ………………, chuyên ngành :………………..
(Ghi rõ trình độ : TSKH, TS, Ths, Cử nhân, kỹ sư; chuyên ngành đào tạo)

II. Quá trình đào tạo

(Văn bằng đại học, chứng chỉ ngạch, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,…)

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm đến tháng, năm Hình thức đào tạo Tên văn bằng, chứng chỉ, trình độ


III. Tóm tắt quá trình công tác

(Trong đó ghi rõ thời gian làm việc liên tục theo chuyên ngành được đào tạo và thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở KTNN)

STT Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ, đơn vị công tác


IV. Khen thưởng – kỷ luật

Khen thưởng :………………………………Kỷ luật :………………………………………………..
(Ghi rõ hình thức, thời gian, cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quyết định)

V. Diễn biến tiền lương (kể từ năm 20…đến nay)

STT Ngày tháng Ngạch Bậc lương Hệ số lương

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
………., ngày……..tháng……năm 20…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *