Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Mục lục

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Tên đơn vị

…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

……., ngày….. tháng….. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội………………..

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………..Fax: ……………………………..Email: ……………………..

3. Số tài khoản: …………………………….tại:………………………………………………………

4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số…… ngày…… tháng…… năm…… do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh….. cấp.

5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép:……………………………………………………..

6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự kiến): :…………………………………………

7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:

……….

8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:

– ………………………………………………..

– …………………………………………………

Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận: – – – – Như trên;
– Lưu….

Tổng giám đốc

hoặc giám đốc Doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *