Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Mục lục

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ………………

Kính gửi: … . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư­: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . …….

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

– Ngư­ời đại diện . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . ..

– Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ……

Số nhà: . . . . . . . .Đư­ờng. . .. .. . . . . . . Phư­ờng (xã). . .. . . . . . ..

Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm xõy dựng: . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Lô đất số . . . . . . . . . . …. . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . … . .m2.

– Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Đư­ờng: . . .. . . . . . . . .. . . .. . .

– Phư­ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). ………. . . . . . . .

– Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên dự án:………………………………………………..

– Đã được: …………..phê duyệt, theo Quyết định số: …………… ngày…………

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

– Loại công trình: ………………………………Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

– Nội dung khác:…………………………………………

4. Tổ chức t­ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ……………………

– Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Điện thoại . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ……….cấp ngày:………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: . …………… tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

……..,ngày……..tháng……..năm…..
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *