Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mẫu số 1 – Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ TT&TT quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh như sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN
…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ….

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………….. Số fax: ………………. Email: …………………………………….

3. Tên tài liệu: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): …………………………………………………………………………………….

4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): ……………………………………………………….

Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ……………………………………………………………………………….

5. Hình thức tài liệu: …………………………………………………………………………………………………….

6. Số trang: ……………………….. Phụ bản (nếu có): ………………………………………………………

7. Khuôn khổ: ………………….cm. Số lượng in: ……………………………………….. bản.

8. Tên, địa chỉ cơ sở in: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Mục đích xuất bản: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Đăng ký Mã số sách quốc tế (ISBN) (có/không): ………………………………………………………..

12. Nội dung tóm tắt của tài liệu: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

14. Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản và các quy định pháp luật về xuất bản.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *