Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Mục lục

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Kính gửi : ………[1]……………

Tên cơ sở: ……………………………………………….………………………………..

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Trực thuộc (nếu là đơn vị phụ thuộc)…………………………………………………………

Người phụ trách chuyên môn…………..……………………năm sinh………………….

Số CCHN Dược …………… Nơi cấp ……Năm cấp…….. Có giá trị đến (nếu có)……

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Số: …..ngày cấp…………

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………………….

Loại hình kinh doanh:……………………………………………………………………

Phạm vi kinh doanh:……………………………………………………………………..

Cơ sở chúng tôi đề nghị ………….cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở như sau:

Tên cơ sở: ………….…………………………………………………………………….

Trực thuộc (nếu là đơn vị phụ thuộc)……………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh:………………………………..……… Điện thoại …….……….

Người phụ trách chuyên môn…………..……………………năm sinh…………………

Số CCHN Dược ……………… Nơi cấp ……Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:………

Loại hình kinh doanh:

Phạm vi kinh doanh:……………………………………………………………………

Lý do đề nghị cấp lại:[2]…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ………………

…….., ngày.…..tháng….năm…….

Giám đốc doanh nghiệp/Chủ cơ sở

(Ký ghi rõ họ tên)


[1] Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

[2] Trường hợp đề nghị cấp lại liên quan đến thẩm định điều kiện kinh doanh thì hồ sơ phải có phần hồ sơ kỹ thuật tương ứng theo quy định

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *