Tổng hợp

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

Mẫu 5 – Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ TT&TT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 17/01/2010 của Bộ TT&TT như sau:

TÊN CƠ SỞ IN
…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh….

1. Tên cơ sở in: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh số: ………………. ngày ….. tháng …… năm ……… đơn vị cấp:…………………………………………………………

Đề nghị đăng ký vàng mã để in:

Tên vàng mã: ……………………………………………………………….

Khuôn khổ: ……………………… Số trang (hoặc tờ): ………..……………

Nội dung: ……………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………

2. Tên tổ chức, cá nhân đặt in: …..………………………..……….………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

CMND: số …………….. ngày …… tháng …… năm ……..; nơi cấp ……………….

3. Mục đích in sản phẩm vàng mã: ………………………………..………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký loại vàng mã trên cho cơ sở in chúng tôi.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *