Tổng hợp

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Mục lục

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Nội dung mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài như sau:

Mẫu số 8
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

Bạn đang xem: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ………………………

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ……….

……………………………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có): …………………………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) …..

……………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số: …………………………………………

Do ……………………………………….. cấp ngày ….. tháng …… năm ……. tại ……

………………………………………………………………………………………………

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………………………..

Vốn điều lệ: …………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………….. tại Ngân hàng: …………………………….

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………… Website: (nếu có) ……………………..

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) ……………………

………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có) …………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ……………………………………………………………..

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

…………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………..

Do …………………………………………. cấp ngày ….. tháng …… năm ……. tại ….

………………………………………………………………………………

Số tài khoản ngoại tệ: ………………………….. tại Ngân hàng: ……………………….

Số tài khoản tiền Việt Nam: ……………………….. tại Ngân hàng: …………………..

Điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………………………

Email: …………………………………………… Website: (nếu có) ………………………

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)

……………………………………………………………………………………………………….

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:……………………………………………..Giới tính:…………………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ……………………………………………………….

Do ……………………………………… cấp ngày ….. tháng …… năm ……. tại ……..

Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

Lý do điều chỉnh:………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp
quảng cáo nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *