Tổng hợp

Đơn xin thôi học

Đơn xin thôi học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Related Articles

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:……………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………….. Mã số sinh viên:………………….

Bạn đang xem: Đơn xin thôi học

Ngày sinh:……………. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học lớp (ngành):…………………………. Khóa:…………………………………

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại Trường…………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin thôi học:………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

Ý kiến của phụ huynh …………. , ngày…… tháng….. năm 200…

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *