Tổng hợp

Đơn xin trở lại công tác

Đơn xin trở lại công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………..;
– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;
– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên:

Bạn đang xem: Đơn xin trở lại công tác

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Hộ khẩu thường trú số nhà: …………… đường ………………………….

Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh)………………………..

Theo Công văn số ………/XHNV-TCCB ngày …… tháng ……. năm …….. của trường ….. về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ……………… đến ngày ………..…….

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày …………………

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

….., ngày …. tháng … năm 20……

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)
……………………………………………….
được trở lại công tác từ ngày ……/…../20…..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *