Tổng hợp

Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Mục lục

Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu để bạn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin tạm trú tạm vắng, thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ của bạn.

Ảnh 4×6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công
an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận hộ khẩu

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: – Công an phường (xã, thị trấn) ……………………………………………………

– Quận (huyện) …………………………………………………………………………..

– Thành phố (tỉnh) ………………………………………………………………………

Tên tôi là (1): …………………………………………………………… Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: ………………………… tại …………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số……………………………………………………………………

Cấp ngày……….. tháng …… năm ………… cơ quan cấp………………………………………………………

có hộ khẩu thường trú tại (2): …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …….. tháng …… năm ……. đến ngày …………………………….. tháng ……. năm ………….. để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

…………….., ngày ……. tháng ……. năm 200….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) …………………………………….sinh ngày …….. tháng ………………………………..

năm ……………….. có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

từ ngày ………. tháng ……… năm …….. đến ngày ……… tháng ….. năm …………

……………….., ngày ……. tháng ……. năm 200….

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BNC.Edu.vn file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *